Aktuality o průmyslu v ČR

V počátcích industrializace byla země známá výrobou textilu a skla. Později se těžký průmysl, jako je výroba oceli a uhlí, stal páteří české ekonomiky. Dnes je země známá svým vyspělým výrobním sektorem, který zahrnuje automobilový průmysl, elektroniku a výrobu strojů . Česká republika je také v čele Průmyslu 4.0, čtvrté průmyslové revoluce, která se vyznačuje integrací digitálních technologií do průmyslových procesů .

Česká republika má bohatou historii průmyslového rozvoje, která sahá až do 19. století

Průmysl je klíčovou složkou české ekonomiky a tvoří významnou část HDP země. Největší podíl na vývozu měly v lednu 2010 stroje a dopravní prostředky, a to 54,3 %, následované různými druhy výrobků 17,4 % . V roce 2023 se průmyslová výroba v zemi zvýšila o 1,7 %, přičemž na prvním místě je automobilový průmysl a strojírenská výroba . Toto odvětví také poskytuje zaměstnání významné části pracovní síly země, přičemž v roce 2008 bylo v odvětví zaměstnáno více než 1,4 milionu pracovníků . Význam odvětví pro ekonomiku země je dále zdůrazněn tím, že tvoří největší podíl přidané hodnoty ve výrobě průmyslových výrobků a poskytování průmyslových služeb .

Průmysl České republiky

Průmysl České republiky je různorodý, zahrnuje odvětví jako je elektronika, elektrotechnika, výroba strojů a zařízení, výroba nástrojů, automobilový průmysl a výroba energie . Automobilový a elektrotechnický průmysl je pozoruhodný zejména využíváním moderních technologií a strojů a také vysokou úrovní robotizace a automatizace . Význam odvětví pro českou ekonomiku nelze přeceňovat, neboť představuje 38 % ekonomicky aktivního obyvatelstva země . S přechodem Evropy na nízkouhlíkové hospodářství bude tento průmysl hrát zásadní roli při vytváření udržitelných řešení a podpoře inovací .